Regulamin Kadry Narodowej WKF/Shotokan PDF Drukuj Email
poniedziałek, 08 lutego 2016 00:26

 

Polski Związek Karate

 

Regulamin Kadry Narodowej

WKF/Shotokan

 

 

       I.            Postanowienia  ogólne

1.     Niniejszy Regulamin jest wprowadzony w życie z chwilą zatwierdzenia Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Karate.

2.     Dotyczy zasad kwalifikowania zawodników do Kadry Narodowej w dyscyplinie Karate WKF i Karate Shotokan oraz praw i obowiązków powołanych zawodników.

 

   II.            Powoływanie Kadry Narodowej

1.     Skład Kadry Narodowej WKF/Shotokan jest zatwierdzany przez Zarząd Polskiego Związku Karate na wniosek Przewodniczącego Komisji Trenerskiej.

2.     Szczegółowa liczba członków każdej z grup wynika
z aktualnych potrzeb szkoleniowych, a nade wszystko
z możliwości finansowych Związku.

3.     Skład Kadry jest zatwierdzany na rok kalendarzowy od
1 stycznia do 31 grudnia danego roku.

4.     Skład może być zmieniany w trakcie roku, na wniosek Przewodniczącego Komisji Trenerskiej po uzyskaniu akceptacji Zarządu PZK.

5.     Kadra Narodowa podzielona jest na style i grupy wiekowe:

a.        Karate WKF – junior młodszy (14-15 lat),
junior (16-17 lat), młodzieżowiec (18-20 lat),
senior (+18 lat)  

b.        Karate Shotokan – kadet (14-15 lat), junior młodszy (16-17 lat), junior (18-20 lat), senior (+21 lat)  

6.     Spośród członków Kadry Narodowej wyłania się Reprezentację Polski na Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, zawody międzynarodowe  i zgrupowania  kadry.

7.     Zawodnicy powołani do Kadry Narodowej i objęci szkoleniem centralnym są  zobowiązani do brania udziału
w aktywnościach Kadry organizowanych przez PZK oraz do udziału w wyznaczonym współzawodnictwie sportowym.

 

III.            Kryteria powoływania zawodników i zawodniczek do Kadry Narodowej

1.     Pozytywne wyniki badań lekarskich, sprawnościowych
i technicznych.

2.     Właściwa postawa etyczna karateki.

3.       Mistrzowie i wice mistrzowie Polski - z poszczególnych kategorii i konkurencji w przypadku obsady
min. 8 zawodników/zawodniczek w kategorii.

4.       Zawodnicy/zawodniczki, którzy osiągnęli wysokie wyniki Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Premier League Karate 1 i  wskazanych przez Związek zawodach rankingowych i uzyskali czołowe miejsca w rankingu prowadzonym przez Związek.

 

     IV.            Kryteria powoływania zawodników i zawodniczek do Reprezentacji

1.     Do Reprezentacji może być powołany wyłącznie zawodnik/zawodniczka Kadry Narodowej.

2.     Aktualna, najwyższa forma sportowa zawodnika oceniana przez Trenera Kadry na podstawie ostatnich startów
i zgrupowań.

3.       Przewodniczący Komisji Trenerskiej może w wyjątkowych przypadkach wnioskować o powołanie do Reprezentacji zawodnika, który nie spełnia powyższych kryteriów ze względu na zmianę kategorii wiekowej a był medalistą MP, ME, MŚ w młodszej kategorii wiekowej.

 

    V.            Prawa członka Kadry Narodowej

1.     Członkowie Kadry Narodowej mają prawo być objęci szkoleniem centralnym.

2.     Członkowie Kadry Narodowej mają prawo do noszenia emblematów narodowych podczas wszystkich imprez krajowych i międzynarodowych  w których biorą udział w ramach reprezentacji.

3.     Członkowie Kadry Narodowej mają prawo reprezentować Rzeczpospolitą Polską na zawodach rangi międzynarodowej w Karate WKF/EKF i Karate Shotokan WSKA/ESKA.

4.     Członkowie Kadry Narodowej mają prawo do udziału
w rywalizacji sportowej innych organizacji wyłącznie pod warunkiem uzyskania zgody od Zarządu Polskiego Związku Karate.

5.     Członkowie Kadry Narodowej mają prawo do rezygnacji
z uczestnictwa w aktywnościach Kadry organizowanych przez Polski Związek Karate co jest równoznaczne
z rezygnacją z bycia członkiem Kadry.

6.     Członkowie Kadry Narodowej mają prawo korzystać ze świadczeń materialnych określonych uchwałami Zarządu Polskiego Związku Karate.

7.      Członkowie Kadry Narodowej mają prawo do świadczeń stypendialnych i nagród zgodnie z odpowiednimi przypisami prawa.

 

 VI.            Obowiązki członka Kadry Narodowej

1.     Członkowie Kadry Narodowej mają obowiązek brania udziału w aktywnościach Kadry organizowanych przez PZK oraz do udziału w wyznaczonym współzawodnictwie sportowym bez względu na to czy zostały one ustalone wcześniej, czy też były specjalnie zaaranżowane.

2.     Członkowie Kadry Narodowej mają obowiązek ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji sportowych poprzez realizację wyznaczonych im zadań szkoleniowych.

3.     Członkowie Kadry Narodowej mają obowiązek prowadzenia sportowego trybu życia, dbania o swój stan zdrowia,
a w szczególności akceptacji całkowitego zakazu używania środków psychoaktywnych (narkotyków, dopalaczy, nikotyny, alkoholu)

4.     Członkowie Kadry Narodowej mają obowiązek zachowywać się publicznie i prywatnie tak aby nie szkodzić wizerunkowi Polskiego Związku Karate.

5.     Członkowie Kadry Narodowej mają obowiązek powstrzymywać się od udzielania informacji osobom trzecim o sprawach będących wewnętrzną sprawą Kadry przy czym członek ma prawo do swobody wypowiedzi
o ile nie będzie to dyskredytować Polskiego Związku Karate
i Kadry Narodowej.

 

VII.            Sprawy dyscyplinarne

1.     Członek Kadry Narodowej w przypadku nie wywiązywania się ze swoich obowiązków, naruszania norm etycznych
i regulaminów sportowych lub używania zabronionego dopingu może być zawieszony bądź wykluczony z Kadry Narodowej.

2.     Decyzję o zawieszeniu lub wykluczeniu z Kadry Narodowej podejmuje Zarząd Polskiego Związku Karate na wniosek  Przewodniczącego Komisji Trenerskiej lub Zarządu klubu macierzystego zawodnika.

3.     Decyzja Zarządu Polskiego Związku Karate
w sprawie wykluczenia ze składu Kadry Narodowej jest ostateczna.

 

VIII.            Postanowienia końcowe

1.     Do ostatecznej interpretacji postanowień Niniejszego Regulaminu uprawniony jest jedynie Zarząd Polskiego Związku Karate.

2.     Uchyla się zapisy Regulaminu powoływania Kadry Narodowej wprowadzonego uchwałą Zarządu Związku
z roku 2008.


Poprawiony: poniedziałek, 08 lutego 2016 00:27
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS