Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia 16.01.2010 PDF Drukuj Email
poniedziałek, 04 stycznia 2010 23:06
REGULAMIN OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO WYBORCZEGO
POLSKIEGO ZWIĄZKU KARATE

Warszawa 16.01.2010
 
 
§1

 
Walne Zgromadzenie Delegatów odbywa się w miejscu i terminie ustalonym przez Zarząd Polskiego Związku Karate.
 
 
§2
 
W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą:

a. z głosem stanowiącym tzw. czynne i bierne prawo wyborcze:
delegaci klubów członków zwyczajnych oraz Okręgowych Związków Karate posiadających członkostwo PZKarate zgodnie z § 18 pkt. 6 statutu tj. jeden delegat z każdego klubu lub Okręgowego Związku Karate posiadający pisemne upoważnienie, które przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia wymienia się na mandat;
 
b. z głosem doradczym
członkowie władz Związku, członkowie Komisji Rewizyjnej, delegaci członków wspierających po jednym z każdej jednostki członkowskiej, zaproszeni przedstawiciele władz sportowych, prasy, radia, TV
 
§3
 
Dla ważności obrad wymagana jest obecność, co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w terminie pierwszym oraz zwykła większość głosów w terminie drugim.
W I terminie (sobota) 16.01.2010 r. godz. 11.30
W II terminie (sobota) 16.01.2010 r. godz. 12.00
 
§4
 
Każdy delegat ma prawo do jednego głosu stanowiącego i może z tego prawa korzystać jedynie osobiście.
 
§5
 
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym lub jawnym
 
§6

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Prezes Związku, proponując jednocześnie wybór Przewodniczącego Zjazdu, Zastępcy i Sekretarza.
2. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy oraz sekretarza dokonuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym.
 
 
§7
 
 
Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący Zgromadzenia i zastępca Przewodniczącego.
 
§8
 
Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków i władze Polskiego Związku Karate.
 
§9
 
1.                  Do obowiązku Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy:
a. prowadzenie obrad zgodnie z przyjętym – uchwalonym porządkiem,
b. udzielanie głosu uczestniczącym w Walnym Zgromadzeniu wg. kolejności zgłoszeń
 
2.                   Do obowiązków sekretarza Walnego Zgromadzenia należy prowadzenie protokołu przebiegu Zgromadzenia
 
 
§10
 
1.                  Walne Zgromadzenie dokonuje w głosowaniu tajnym lub jawnym zwykłą większością głosów wyboru Komisji:

a. Mandatowo – Skrutacyjnej w składzie 3 osób, w celu stwierdzenia prawomocności obrad i obliczanie wyników głosowania.
b. Uchwał i wniosków w składzie 3 osób
c. Komisji Statutowej w składzie 3 osób
d. Wyborczej w składzie 3 osób,

 
2.                  Kandydatury do Komisji przedstawia Walnemu Zgromadzeniu – Przewodniczący na wnioski delegatów
3.                  Komisje spośród swojego składu wybierają Przewodniczącego i Sekretarza
4.                  Przewodniczący Komisji składa Zgromadzeniu sprawozdanie z pracy Komisji
 
 
§11
 
 1. Uczestniczącym w Zgromadzeniu przysługuje prawo zbierania głosu po uprzednim pisemnym zgłoszeniu do Przewodniczącego Zgromadzenia i uzyskania od niego potwierdzenia zabrania głosu.
 2. Ustala się maksymalny czas wystąpienia na 3 minuty.
 3. Przewodniczący może odebrać prawo głosu, jeżeli wystąpienie przekracza ustalony czas, jeżeli jest nie na temat lub obraża uczestników Zgromadzenia.
 4. Zgłaszane wnioski podaje pod głosowanie Przewodniczący Zgromadzenia
 5. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością:
  a. zaproszonym gościom
  b. Członkom Zarządu PZKarate i Komisji Rewizyjnej
 
 
§12
 
 1. Prawo zgłaszania wniosków przysługuje delegatom, przedstawicielom władz państwowych i sportowych
 2. Wnioski i projekty Przewodniczący poddaje pod głosowanie, które odbywa się w sposób jawny
 3. Głosowanie nad wnioskami odbywa się jawnie przez podniesienie mandatu i następuje po wyczerpaniu dyskusji w danej sprawie.
 
 
§13
 
 1. Przebieg walnego Zgromadzenia jest protokołowany. Protokół winien spełnia wszystkie wymogi (uchwały, załączniki itp.) stanowiąc dowód przebiegu obrad
 2. Protokół podpisuje Przewodniczący i Protokolant.
 
§14
 
Zamknięcia obrad dokonuje Przewodniczący po wyczerpaniu porządku obrad. W sprawach dotyczących sposobu obrad nie ujętych niniejszym regulaminem decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
Poprawiony: poniedziałek, 04 stycznia 2010 23:08
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS