projekt statutu PZK PDF Drukuj Email
wtorek, 05 stycznia 2010 08:25
Statut Polskiego Związku Karate

Rozdział I - Nazwa, teren działania, siedziba władz, cele Związku i jego struktura

§ 1
Polski Związek Karate (w skrócie PZ Karate), zwany dalej Związkiem, jest polskim związkiem sportowym o zasięgu ogólnokrajowym, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym ( Dz.U. Nr 155, poz.1298).
 
§ 2
1.      Związek działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Związku i jego władz jest miasto Warszawa.
2.      Dla właściwego realizowania swoich celów Związek może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3.      Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
4.      W kontaktach międzynarodowych Związek używa nazwy – Polish Karate Federation.
5.      Związek został powołany na czas nieoznaczony.
  1. Swoją działalność Związek prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zgodnie z przepisami ustawy o sporcie kwalifikowanym, a także w szczególności zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami władz Związku i regulaminami wydawanymi zgodnie z postanowieniami Statutu.
 
§ 3
1. Związek jest jedynym polskim związkiem sportowym działającym w dyscyplinie sportu, jaką jest karate
2. Związek, za zgodą ministra właściwego do spraw kultury fizycznej sportu, może rozszerzać swoją działalność na inne dyscypliny związane ze sztuką walki lub sportem karate.
 
§ 4
1. Celem Związku jest:
a) upowszechnianie, popularyzacja i promocja oraz organizowanie, uprawianie, rozwój i doskonalenie dyscypliny karate we wszystkich formach kultury fizycznej i sportu;
b) ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań członków Związku, zawodników, instruktorów, trenerów, sędziów sportowych i działaczy sportowych;
c) pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczanie ich na prowadzenie działalności statutowej PZK.
2. Do podstawowych zadań Związku, skierowanych na realizację w/w celów, w szczególności należy:
a) organizacja lub prowadzenie współzawodnictwa sportowego, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 ustawy o sporcie kwalifikowanym;
b) przygotowywanie reprezentantów Polski do uczestnictwa w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym;
c) prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie dyscypliny sportu karate;
d) prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej, popularyzatorskiej, szkoleniowej i organizacji zawodów sportowych w zakresie sportu osób niepełnosprawnych i z upośledzeniem umysłowym
e) reprezentowanie dyscypliny sportu karate w międzynarodowych organizacjach sportowych oraz organizowanie udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym;
f) szkolenie oraz doskonalenie zawodowe instruktorów, trenerów, sędziów sportowych i działaczy sportowych;
g) określanie warunków i trybu zmiany przynależności zawodnika do klubu sportowego w dyscyplinie sportu karate;
h) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i odbieraniem licencji klubom sportowym, zawodnikom, instruktorom, trenerom, sędziom sportowym w dyscyplinie sportu karate;
i) prowadzenie postępowań dyscyplinarnych na zasadach ustalonych w regulaminach Związku.
j)współpraca z innymi organizacjami i zrzeszeniami karate.
k) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej i sportuskładu Kadry Narodowej w dyscyplinie sportu karate do zatwierdzenia.
3. Związek ma wyłączne prawo do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach dotyczących dyscypliny sportu karate, niezastrzeżonych w ustawie dla organów administracji rządowej lub innych podmiotów.
4. Ponadto Związek będzie:
a.       organizować i nadzorować działalność komisji stylowych i specjalistycznych (problemowych) ;
b.      współpracować z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego w zakresie realizacji swych zadań statutowych,
c.       reprezentować swoich członków wobec władz i innych organizacji kultury fizycznej w kraju i za granicą, przedstawiać swoje stanowisko w żywotnych dla środowiska sprawach,
d.      prowadzić niezbędną działalność wydawniczą,
e.       realizować inne zadania, do których zobowiązany będzie na mocy ustaw.
 
§ 5
1.      Związek samodzielnie określa swoje cele , programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne określające jego działalność .
2.      Związek jest jedynym reprezentantem polskiego karate jako sportu kwalifikowanego w kraju i za granicą .
§ 6
1.      Związek jest dobrowolną , samorządną i trwałą organizacją działającą w celach niezarobkowych w oparciu o pracę społeczną członków w nim zrzeszonych oraz działaczy
i sympatyków.
2.      Dla realizacji określonych zadań Związek może zatrudniać pracowników.
3.      Związek może prowadzić działalność gospodarczą.
 
 
§ 7
1. Zarząd Związku współpracuje ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami reprezentującymi różne style i odmiany karate, nie będącymi członkami Związku w celu popularyzacji dyscypliny sportu karate jako formy rekreacji, czynnego uprawiania sportu i ruchu.
 
 
Rozdział II - Nabycie i utrata przynależności, prawa i obowiązki członków

                                                                           § 8
Członkowie Związku dzielą się na:
1.      zwyczajnych,
2.      honorowych,
3.      wspierających.
 
 
 
§ 9
1.  Członkiem zwyczajnym Polskiego Związku Karate mogą być:
·         kluby karate,
·         kluby sportowe posiadające sekcje karate,
·         związki sportowe karate zrzeszające co najmniej 10 klubów karate lub klubów sportowych posiadających sekcje karate, zarejestrowanych w Związku,
uczestniczące we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie sportu karate, po jednym dla województwa.
2. Członków przyjmuje Zarząd Związku uchwałą na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej i regulaminu przyjmowania nowych członków,
3. Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet członków Związku, jeżeli uzna, że kandydat nie spełnia wymagań określonych przepisami prawa, Statutu, regulaminu przyjmowania nowych członków.
 
§ 10
1. Godność członka honorowego może zostać nadana na wniosek Zarządu przez Walne Zgromadzenie osobom, organizacjom lub instytucjom szczególnie zasłużonym dla realizacji celów statutowych Związku. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składki członkowskiej.
2. Godności członka honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
3. Godność członka honorowego może ustać na skutek zrzeczenia się.
4. Godność Honorowego Prezesa Polskiego Związku Karate może być nadana na wniosek Zarządu, przez Walne Zgromadzenie osobie szczególnie zasłużonej dla Polskiego Związku Karate
5. Godność Honorowego Członka Zarządu Polskiego Związku Karate może być nadana na wniosek Zarządu, przez Walne Zgromadzenie  Osobom szczególnie zasłużonym dla Polskiego Związku Karate.
 
 
§ 11
Członkiem wspierającym może być osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zgłosi na piśmie w formie deklaracji chęć stałego finansowego lub rzeczowego wspierania Związku.
 
§ 12
Członkowie zwyczajni Związku mają prawo do:
1.      udziału w realizacji celów i zadań statutowych,
2.      biernego i czynnego prawa wyborczego do jego władz,
3.      zgłaszania wniosków i postulatów do władz statutowych,
4.      korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Związku,
5.      noszenia znaku organizacyjnego,
6.      udziału we współzawodnictwie sportowym – na zasadach określonych odrębnymi przepisami .
 
§ 13
Członkowie honorowi i wspierający Związku mają prawo do:
1. udziału w realizacji celów i zadań statutowych,
2. zgłaszania wniosków i postulatów do władz statutowych,
3. korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Związku,
4. noszenia znaku organizacyjnego.
5. Honorowy Prezes i Honorowy Członek Zarządu ma prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu Polskiego Związku Karate z głosem doradczym i mają prawo na wniosek Zarządu reprezentować Związek w organizacjach, do których Związek należy.
 
§ 14
Członkowie Związku zobowiązani są do:
1.      aktywnej realizacji jego statutowych celów i zadań,
2.      aktywnej działalności na rzez rozwoju dyscypliny karate 
3.      przestrzegania statutu oraz uchwał i zarządzeń władz, a także wydawanych przez nie regulaminów,
4.      regularnego opłacania składki członkowskiej,
§ 15
1. Członkostwo zwyczajne ustaje:
a) z dniem złożenia pisemnej rezygnacji do Zarządu ,
b) w przypadku rozwiązania, likwidacji lub upadłości członka Związku (z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu, likwidacji lub upadłości),  
c) w wyniku podjęcia uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków Związku za:
- nieopłacenie składek członkowskich przez okres 1 roku , pomimo uprzedniego pisemnego upomnienia,
- nie branie udziału we współzawodnictwie sportowym przez okres 3 kolejno następujących po sobie lat,
d) w wyniku podjęcia uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Związku za poważne naruszenie statutu, przepisów wewnętrznych wydanych na jego podstawie lub zachowanie niegodne członka Związku - na mocy orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej.
2. Członkostwo wspierające ustaje:
a) z dniem zgłoszenia pisemnej rezygnacji,
b) w przypadku rozwiązania, likwidacji lub upadłości członka Związku (z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu, likwidacji lub upadłości ),  
c) w wyniku podjęcia uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Związku za poważne naruszenie statutu, przepisów wewnętrznych wydanych na jego podstawie lub zachowanie niegodne członka Związku - na podstawie uprzedniego , prawomocnego orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej.
 
§ 16
1.      Członek związku może zostać zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku naruszenia przepisów prawa, postanowień statutu lub regulaminu PZK
2.      Od uchwały o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zgromadzenia .Odwołanie powinno zostać złożone za pośrednictwem zarządu w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu o zawieszeniu lub wykluczeniu członka .
 
                                                              § 17
Stosowanie dopingu jest niegodne karateki i zabronione. Za stosowanie dopingu zawodnik ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną. Odpowiedzialność tę ponoszą także inne osoby, którym udowodni się naruszenie przepisów antydopingowych.
 
§ 18
Władze związku zobowiązane są do przeciwdziałania dopingowi i pociągania do odpowiedzialności dyscyplinarnej osób, które nie przestrzegają stosownych przepisów i zarządzeń, jak również kontroli uczciwości rywalizacji.


Rozdział III - Władze Związku, tryb ich wyboru, uzupełnienia składu i kompetencje.

§ 19
Władzami Związku są:
1.      Walne Zgromadzenie,
2.      Zarząd,
3.      Komisja Rewizyjna,
 
 
 
§ 20
  1. Kadencja władz   Związku trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w glosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia .
  2. Kadencja władz Związku trwa od Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego do następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego, a Nadzwyczajne walne Zgromadzenie zwołane w celu zmiany lub uzupełnienia składu władz nie przerywa kadencji .
  3. Uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej.
 
§ 21
Podczas trwania kadencji, skład organu może być uzupełniany w drodze kooptacji.
W miejsce brakującego członka organu, pozostali członkowie powołują do składu organu nowego członka. W drodze kooptacji nie może zostać uzupełniona większa liczba członków, niż 1/3 liczby wskazanej, jako maksymalna liczba członków organu spośród kandydatów zgłoszonych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym , którzy zyskali największą ilość głosów
 
                                                                       § 22
1.       Najwyższą władzą Związku jest jego Walne Zgromadzenie.
2.      Walne Zgromadzenia dzielą się na
     1) Zwyczajne Sprawozdawczo- Wyborcze,
           2) Zwyczajne Sprawozdawcze zwoływane w połowie trwania kadencji władz
                Związku.
           3) Nadzwyczajne. W tym , m.in. w celu dokonania zmiany poszczególnych władz lub 
                uzupełnienia ich składu .
3.Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w połowie i przed upływem kadencji , z tym ,że Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie odbywa się raz na 4 lata .
4.      Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się na podstawie regulaminu obrad opartego o
niniejszy statut i zatwierdzonego przez członków na Walnym Zgromadzeniu .
5.      Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd : 
a)       z własnej inicjatywy wyrażonej w uchwale,
b)      uwzględniając wniosek Komisji Rewizyjnej ,
c)      uwzględniając żądanie 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Związku,
6.      Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej w terminie 3 miesięcy od decyzji o jego zwołaniu i nie przerywa kadencji .Decyzja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinna zapaść nie później niż w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia takiego wniosku
7.      Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie w przedmiocie spraw , dla których zostało zwołane .
8.      O terminie i miejscu porządku obrad Walnego Zgromadzenia i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Związku zawiadamia członków związku na co najmniej 30 dni przed terminem Zgromadzenia .
9.      Dla ważności każdego z Walnych Zgromadzeń , o których mowa w § 22 ust. 2 wymagane jest w pierwszym terminie udział co najmniej ½ członków, a w drugim 1/3 członków. 
10. W Walnym Zgromadzeniu udział biorą:
          -   z głosem stanowiącym ( czynnym i biernym prawem wyborczym ) członkowie     
              zwyczajni lub odpowiednio umocowane do ich reprezentacji osoby,
          -   z biernym prawem wyborczym - członkowie wspierający ,
          -   z głosem doradczym członkowie honorowi i zaproszone osoby .
11. Jeżeli statut nie stanowi inaczej , uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, - w głosowaniu jawnym .
12. Uchwały Walnego Zgromadzenia, których przedmiotem jest zmiana statutu lub rozwiązanie Związku zapadają kwalifikowaną większością głosów (2/3) przy obecności minimum połowy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
 
§ 23
  1. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia co najmniej na 30 dni przed data zgromadzenia .
  2. Zarząd powinien wysłać członkom Związku materiały dotyczące zgromadzenia objęte porządkiem obrad w terminie nie późniejszym niż na 14 dni przed datą zgromadzenia .
 
§ 24
1.      W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zgromadzenia
2.      Do wyłącznej kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo –Wyborczego należy:
1.      przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej ,
2.       udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi
3.      wybór członków Zarządu -z odrębnym wyborem Prezesa,
4.      wybór członków Komisji Rewizyjnej,
5.      uchwalanie okresowych programów i planów Związku na okres kadencji,
6.      uchwalenie zmian w statucie i w postanowieniach regulaminów,
7.      uchwalanie Regulaminu wyborów do władz Związku;
8.      uchwalanie wysokości składek członkowskich i wysokości opłaty wpisowej,
9.      zatwierdzanie regulaminu działania Zarządu, Komisji Dyscyplinarnej i Komisji Rewizyjnej,
10. podejmowanie uchwał w kwestii rozwiązania Związku,
11. podejmowanie uchwał i rozpatrywanie wniosków w innych sprawach wniesionych na porządek obrad.
12. nadawanie godności członka honorowego Związku
13. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu , w tym o zawieszeniu ,wykluczeniu lub skreśleniu z listy członków Związku ,
 
§ 25
Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy:
  1. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres dwóch lat ,
  2. rozpatrywanie spraw o, których mowa w w § 24 pkt .6 – 14 i podejmowanie uchwał w tych sprawach ,
 
§ 26
1. Zarząd Związku składa się  z 5 - 11 członków , w tym Prezesa , który wybierany jest w odrębnym głosowaniu . Zarząd wybiera ze swego grona na pierwszym posiedzeniu 3 wiceprezesów i sekretarza oraz dokonuje podziału obowiązków między pozostałych jego członków uwzględniając w miarę możliwości wnioski Prezesa Zarządu.
2. Do zaciągania zobowiązań i w sprawach finansowych wymagane jest zgodne oświadczenie woli dwóch osób: Prezesa Zarządu lub Sekretarza Generalnego i Gł. Księgowego albo Wiceprezesa ds. organizacyjno – finansowych.
 
 
§ 27
Do kompetencji i obowiązków Zarządu należą :
1.      reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2.      realizowanie statutowych celów Związku, jego planu pracy,
3.      wykonywanie uchwał i zaleceń Walnego Zgromadzenia w szczególności w zakresie kierunków działalności założeń programowych Związku oraz realizacji jego celów statutowych ,
4.      zarządzanie majątkiem i funduszami zgodnie z obowiązującymi przepisami ,
5.      opracowywanie rocznych programów działania i planów finansowych dla ich realizacji oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych ,
6.      ustalanie struktury organizacyjnej Związku oraz zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych związków okręgowych karate i komisji –organów opiniodawczo-doradczych ,
7.      interpretacja regulaminów i innych aktów normatywnych uchwalanych przez Zarząd ,
8.      podejmowanie i prowadzenie w niezbędnym zakresie działalności gospodarczej ,
9.      nadzór nad działalnością Biura i komisji – organów opiniodawczo-doradczych ,
10. ustalanie regulaminu przyjmowania nowych członków,
11. podejmowanie uchwał o przyjęciu albo skreśleniu, albo wykluczeniu członków ze Związku,
12. opracowanie i ustalenie regulaminu uprawiania dyscypliny karate , zgodnie z regulacjami sportowych organizacji międzynarodowych i nadzorowanie ich przestrzegania,
13.  przyznawanie pozbawianie licencji klubom i zawodnikom na zasadach określonych w ustawie o sporcie kwalifikowanym oraz innych przepisach prawa a także a podstawie regulaminu PZK.
14. przyznawanie i pozbawianie licencji sędziego sportowego i licencji i trenera w dyscyplinie sportu karate,
15. określenie szczegółowych praw i obowiązków zawodnika,
16. opracowanie, wdrożenie i nadzór przestrzegania regulaminu odpowiedzialności dyscyplinarnej-powoływanie członków komisji dyscyplinarnej i dokooptacja jej składu
w razie potrzeby .
17. ustalanie zasad organizacji współzawodnictwa sportowego oraz przedstawienie propozycji składu kadry narodowej ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej,
18. ustalanie zasad i trybu zmian przynależności klubowej,
19. sprawowanie nadzoru nad podmiotami zrzeszonymi w Związku oraz prowadzonymi przez nie zawodami, 
20. przedkładanie Ministrowi Sportu programu działalności Zarządu,
21. powoływanie przez Zarząd w ramach dyscypliny karate - Komisji Stylowych – jako organów opiniodawczo- doradczych , reprezentujących określone style w dyscyplinie karate oraz uchwalanie regulaminów tych komisji,
22. powoływanie stałych i doraźnych organów doradczych, określanie zakresu ich działania i uchwalanie ich regulaminów.
 
§ 28
Dla bieżącej obsługi Zarządu i innych organów Związku Zarząd może powołać Biuro Związku. Organizację i zasady działalności tego biura określa Zarząd.
 
§ 29
1.      Zarząd pracuje na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie
z uwzględnieniem poniższych zasad:
a.       posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z planem jego pracy, nie rzadziej jednak niż jeden raz na 3 miesiące,
b.      uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego składu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa,
c.       Prezes lub z jego upoważnienia Wiceprezes lub inny członek Zarządu reprezentują Związek wobec władz i instytucji krajowych oraz zagranicznych. .
     2. W skład Prezydium wchodzą: Prezes Zarządu, Wiceprezesi i Sekretarz Zarządu .
     3. Prezydium Zarządu kieruje bieżącą pracą Związku pomiędzy posiedzeniami Zarządu.
    
 
§ 30
1.      Komisja Rewizyjna składa się z 3 -5 członków.
2.      Wyborów członków Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie. Komisja wyłania na swoim pierwszym posiedzeniu ze swojego składu Przewodniczącego.
3.      Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Związku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
4.       Komisja Rewizyjna ma obowiązek przedstawiania Walnemu Zgromadzeniu Związku sprawozdania i przedstawienia wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarządu.
5.      Regulamin Komisji Rewizyjnej zatwierdza Walne Zgromadzenie .
 
Nagrody i wyróżnienia
 
§ 31
1.      Zarząd ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla dyscypliny karate instytucji , organizacji, klubów, zawodników , trenerów ,instruktorów , sędziów i działaczy
2.      Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określają regulaminy związku.
3.      Zarząd ma prawo występować o nadanie odznaczeń resortowych i państwowych członkom
i osobom wymienionym w § 31 ust1 niniejszego statutu.
 
                                            Kary i odpowiedzialność dyscyplinarna            
 
§ 32
1. Organem dyscyplinarnym jest Komisja Dyscyplinarna jako organ dyscyplinarnym I instancji , uprawnionym do orzekania w sprawach o naruszenie statutu i innych przepisów wewnętrznych Związku oraz rozstrzygania sporów związanych z naruszeniem w czasie lub w związku z zawodami sportowymi reguł technicznych i dyscyplinarnych.
2. Zasady karania oraz tryb postępowania dyscyplinarnego Związku określają przepisy Regulaminu Dyscyplinarnego Związku, uchwalonego przez Zarząd Związku.
3. Komisja Dyscyplinarna składa się od 3 do 5 członków, w tym Przewodniczącego.
4. Członków Komisji na okres kadencji powołuje Zarząd. Kadencja członków Komisji Dyscyplinarnej trwa 4 lata.
5. Komisja Dyscyplinarna jest niezawisła w zakresie orzekania.
6. Od decyzji Komisji Dyscyplinarnej przysługuje odwołanie do Zarządu jako organu II instancji , co nie wyłącza możliwości dalszego odwołania zgodnie z brzmieniem § 33.
 
 
§ 33
Decyzje Komisji Dyscyplinarnej oraz decyzje dyscyplinarne Zarządu mogą być zaskarżone do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu w trybie i na zasadach określonych w ustawie o sporcie kwalifikowanym.
 
Organy opiniodawczo-doradcze
 
§ 34
  1. Zarząd Związku może powołać jako wewnętrzne organy opiniodawczo-doradcze Komisje Stylowe w zakresie  poszczególnych stylów w dyscyplinie karate , których zasady działania określi regulamin uchwalony przez Zarząd .
  2. Zarząd w miarę potrzeby, może powołać doraźnie inne komisje problemowe, określając jednocześnie ich skład osobowy, zakres i przedmiot działania, podział zadań, odpowiedzialności oraz czas ich funkcjonowania.
 
 
Majątek i fundusze Związku
 
§ 35
1.      Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2.      Na fundusze Związku składają się :
a.       składki członkowskie,
b.      darowizny, spadki, zapisy, odsetki bankowe ,
c.       wpływy z tytułu organizowanych imprez sportowych,
d.      wpływy z działalności gospodarczej,
e.       dotacje,
f.       dochody z własnego majątku.
3.      Zasady i zakres działalności finansowo-gospodarczej Związku określają uchwały Walnego Zgromadzenia i Zarządu.
 
 
Zmiana statutu i rozwiązanie Związku
 
§ 36
1. Zmiana Statutu lub rozwiązanie Związku wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
Z wnioskiem o zmianę statutu lub rozwiązanie Związku może wystąpić do Walnego Zgromadzenia Zarząd lub 1/3 delegatów.
2. Uchwała w przedmiocie zmiany Statutu lub rozwiązania Związku może być podjęta przy zachowaniu zasad określonych w § 22 ust. 12 Statutu.
3. Uchwała o rozwiązaniu Związku określa sposób likwidacji i przeznaczenie majątku oraz funduszy Związku.
4. Likwidatorami Związku są dotychczasowi członkowie Zarządu, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie rozwiązania Związku nie stanowi inaczej.
 
 
Postanowienia końcowe
 
§ 37
1.      Prawo interpretacji Statutu przysługuje Walnemu Zgromadzeniu i Zarządowi Związku.
2.      Prawo interpretacji uchwał i regulaminów przysługuje tej władzy, która je uchwaliła.
3.      W sprawach nie uregulowanych statutem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa oraz regulaminy i inne akty normatywne władz Związku.
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS