Kontrola Najwyższej Izby Kontroli w Polskim Związku Karate – przedmiot, wyniki, ocena PDF Drukuj Email
sobota, 10 kwietnia 2010 12:23
 
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli w Polskim Związku Karate – przedmiot, wyniki, ocena
 
W drugiej połowie 2009 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w Polskim Związku Karate kontrolę o niezwykle szeroko zakreślonym przedmiocie. W zakresie kontroli pozostawały:
- sprawy organizacyjno - prawne, w tym dotyczące zatwierdzenia statutu dostosowującego działalność Polskiego Związku Karate do ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz
- wykorzystanie środków publicznych na zadania zlecone przez ministra właściwego ds. kultury fizycznej i sportu (aktualnie Ministra Sportu i Turystyki).
 
W wystąpieniu pokontrolnym, stanowiącym podsumowanie przeprowadzonej kontroli nie przedstawiono żadnych zarzutów dotyczących spraw organizacyjno-prawnych Polskiego Związku Karate.
 
Jedyne zarzuty dotyczyły nieterminowości wykorzystania nieznacznej części środków przeznaczonych na zadania zlecone przez ministra właściwego ds. kultury fizycznej i sportu. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem występuje również wtedy, gdy faktyczna zapłata za usługi lub towary następuje po upływie roku kalendarzowego – pomimo, iż zobowiązania zostały zaciągnięte w terminie, tj. do 31 grudnia danego roku.
Zarząd Polskiego Związku Karate kwestionuje w/w ocenę. Przeprowadzone analizy wskazują, iż opiera się ona na interpretacji sprzecznej z aktualną linia orzecznictwa organów szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Co gorsze – Najwyższa Izba Kontroli nie uwzględniła podnoszonych w trakcie kontroli uwarunkowań działalności PZK i przyczyn zarzucanych nieprawidłowości, jakie stanowią pochodną modelu współpracy z Ministerstwem Sportu, gdzie:
- umowy o wykonanie zadań zleconych, pomimo iż dotyczą całego roku kalendarzowego podpisywane są z przyczyn niezależnych od PZK z istotnymi opóźnieniami – już w trakcie tego roku (nawet dopiero w miesiącu lutym),
- transze dotacji przelewane są z istotnymi opóźnieniami, co z kolei wymusza realizację poszczególnych płatności (zaciąganie zobowiązań) oraz wypłatę stypendiów z opóźnieniami; utrudnia to również znacząco planowanie prowadzonej działalności,
- ostatnie części dotacji przelewane są w końcówce roku, gdzie wprost niemożliwym jest ich racjonalne wykorzystanie (wraz z faktyczną zapłatą) do 31 grudnia; dodatkowo PZK nie ma wpływu na zachowania kontrahentów, jak w szczególności termin wystawienia faktur,
- finansowanie realizacji zadań zleconych jest podzielone z przyczyn li tylko formalno-prawnych na okresy – tu roczne. Natomiast działania wypełniające realizację tych zadań mają charakter ciągły, nie są i nie mogą być ograniczone ścisłymi datami - 1 stycznia i 31 grudnia danego roku.
 
 W ocenie Polskiego Związku Karate w/w stanowisko Najwyższej Izby Kontroli budowane jest na nieuprawnionych założeniach i pomija kontekst praktyki narzuconej przez podmiot przekazujący dotację. Jednocześnie Zarząd PZK wyraża wielkie zaniepokojenie stanowiskiem NIK, gdyż jego konsekwentne wprowadzenie zagraża realizacji celów ustawowych i statutowych Związku, w tym związanych z cyklem przygotowań kadry i wypłatą stypendiów. Konieczność zwrotu środków przekazanych/przekazywanych z opóźnieniem, a pomimo to staraniem Zarządu przekazanych na poczet realizowanych zadań tak, iż zadania te są wykonywane z najwyższą starannością i wieńczone sukcesem –  zdecydowanie skróci okres i zakres przygotowań kadry karate.
 
Dodania wymaga, iż w uchwale Komisji Odwoławczej Najwyższej Izby Kontroli, do której odwołał się Zarząd PZK, wyraźnie i jednoznacznie stwierdzono, iż negatywna ocena w w/w zakresie nie odnosi się do całej działalności statutowej Związku, zaś wskazane nieprawidłowości nie zostały odniesione do ogólnej sytuacji majątkowej i finansowej. Ponadto wyrażono opinię, iż podnoszone nieprawidłowości nie miały charakteru umyślnego działania na szkodę Związku.    
 
 
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS