Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Karate WKF RUMIA 28.04.2012 PDF Drukuj Email
środa, 25 kwietnia 2012 11:49

REGULAMIN MIĘDZYWOJEWÓDZKICH MISTRZOSTW MŁODZIKÓW
W KARATE WKF STREFA 1
RUMIA 28.04.2012
 
I .CEL ZAWODÓW
 
Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w kategorii młodzików, w poszczególnych konkure
ncjach oraz
popularyzacja karate WKF jako sportu kwalifikowanego.
 
II. ORGANIZATORZY
- Gmina Rumia
- KSK „SAKURA” Rumia
- Polski Związek Karate,
- Pomorska Federacja Sportu
 
III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
28.04.2012 Rumia , rozpoczęcie godz. 09.00
Hala Widowiskowo-Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu I Rekreacji,
Rumia ul. Mickiewicza 49
 
IV. WARUNKI UDZIAŁU
Zgłoszenie startujących w terminie do 20.04.2012 r. - listownie, lub e-mailem
(po potwierdzeniu telefonicznym czytelności) na adres :
Polski  Związek  Karate
71 - 047  Szczecin  ul. Ku Słońcu 22B pokój 114 tel./fax 91  482 55 09
Klub Sportowy Karate „SAKURA”
 
W zawodach mogą wziąć udział zawodniczki i zawodnicy z klubów PZK danej strefy rozgrywek A
województwa: zachodniopomorskie , pomorskie , warmińsko-mazurskie ,
spełniający następujące warunki :
- opłacona przez Klub licencja członkowska PZK za 2012r.
- aktualne badania lekarskie,
- legitymacja szkolna,
- dokumenty ubezpieczenia klubowego zawodników i licencje zawodnicze,
- posiadanie stopnia wyszkolenia - min . 9.1 kyu w kata i 8.1 kyu w kumite,
Brak korekty zgłoszenia na 3 dni przed zawodami traktowane będzie jako ostateczne zobowiązanie
co do startu zawodników.
 
V. LOSOWANIE
Losowanie komisyjne w siedzibie organizatora w dniu 26.04.2012.
 
VI. WIEK ZAWODNIKÓW
Uczestnikami zawodów są zawodniczki i zawodnicy w wieku: 12-13 lat (w 2012 roku urodzeni 01.01.1999 - 31.12.2000)
 
VII. KONKURENCJE
K - kumite - 40 kg, 50 kg, +50 kg
      kata indywidualne do 7 kyu
      kata indywidualne 6 i wyżej kyu
M - kumite – 35 kg, 40 kg, 45 kg, 50 kg, +50 kg
      kata indywidualne do 7 kyu
      kata indywidualne 6 i wyżej kyu
 
VIII. PRZEPISY
Dwa trzecie miejsca w kumite i w kata,system chorągiewkowy z repasażami.
Kumite – obowiązkowe ochraniacze na zęby ; napięstniki , pasy i protektory na stopy i
golenie koloru czerwonego i niebieskiego – wzór WKF.
· stopień wyszkolenia w kumite - min. 8.1 kyu
· stopień wyszkolenia w kata do 7.3 kyu - min. 9.1 kyu
· stopień wyszkolenia w kata od 6.1 kyu - min. 6.1 kyu
· kata do 7.3 kyu – dowolne od Heian Shodan (min. dwa kata wykonywane na
przemian).
· kata od 6.1 kyu – dowolne kata od Heian Nidan, w każdej rundzie inne (nie ma
Shitei kata)
· w kumite zabroniony jest jakikolwiek kontakt na poziom jodan, zarówno dla
technik ręcznych jak i nożnych. Punktowany dystans 0-10 cm. Na poziom
chudan dozwolony jest kontakt na dotknięcie kimona.
· czas walki wynosi - 90 s.
· obowiązują przepisy PZK – WKF z powyższymi zmianami.
 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
za zajęcie miejsc 1-3 przyznawane są medale oraz dyplomy,
kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem,
złożenie protestu dot. decyzji sędziowskiej – po wpłaceniu wadium w wys. 200 zł,
organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione,
za ew. szkody poczynione przez uczestnika zawodów odpowiedzialność ponosi jego Klub,
 
X.INFORMACJE DOTYCZĄCE SĘDZIÓW
Llistę sędziów ustali Przew. Podkomisji Sędziowskiej WKF – Remigiusz Powroźnik – wraz z organizatorem
adresaci zostaną powiadomieni osobnym pismem,
Organizator zapewni noclegi dla sędziów (dojeżdżających pow. 150 km), którzy potwierdzą
 
XI. NOCLEGI I WYŻYWIENIE
We własnym zakresie
 
PROGRAM ZAWODÓW
- godz. 08.00 – 08.40 - weryfikacja dokumentów i ważenie uczestników w dniu zawodów,
- godz. 08.30 - odprawa sędziowska,
- godz. 08.45 – odprawa kierowników ekip,
- godz. 09.00 – uroczyste otwarcie Mistrzostw; eliminacje i finały kata i kumite,
- godz. 13.00 - zakończenie MMM
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS