Wojewódzka Olimpiada Młodzieży 23.06.2012 Goleniów PDF Drukuj Email
poniedziałek, 18 czerwca 2012 06:48

 Wojewódzka Olimpiada Młodzieży 2012 w Karate 
Goleniów 23 czerwca 2012
 
 
 
 
1.ORGANIZATOR
Zachodniopomorska Federacja Sportu
 
2.WSPÓŁORGANIZATOR
Zachodniopomorski Związek Karate, LUKS Karate-Goleniów
 
3.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
23.06.2012 Goleniów , hala sportowa ZSP Goleniów ulica Niepodległości 1 , kompleks sportowy FALA ( basen ) , godz. 10.30
 
4.CEL ZAWODÓW         
Zaprezentowanie dorobku sportowego klubów, gmin i powiatów województwa Zachodniopomorskiego, oraz wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w kategoriach: dzieci, młodzicy, juniorzy młodsi. Popularyzacja i rozwój Karate  w województwie.
5.UCZESTNICTWO
W zawodach udział brać mogą wyłącznie kluby sportowe w rozumieniu Ustawy o Kulturze Fizycznej z dnia 18.01.1996r.
6.WARUNKI UDZIAŁU
W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy klubów polskich posiadający legitymację szkolną lub dowód tożsamości, zgodę rodziców, minimum 9 kyu, nie ukończone 16 lat, aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwychwypadków, uiszczenie opłaty startowej, dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego do 21 czerwca 2012  r. listownie lub faksem po potwierdzeniu telefonicznym czytelności
na adres :
 
Witold Traczyk
70-834 Szczecin
ul. Wejherowska 59
 
tel.  501 089 650
 
Zawodnik klubu ma prawo startować w WOM w jednej kategorii wiekowej oraz maksymalnie w dwóch konkurencjach.
7.LOSOWANIE
Odbędzie się na podstawie przesłanych zgłoszeń dnia 22.06.2012r. !!!! 
Po tym terminie nie będzie możliwości dodatkowych zgłoszeń. Możliwe będzie tylko wykreślenie wcześniej wpisanego zawodnika oraz wstawienie na jego miejsce nowego / z tego samego klubu i w tej samej konkurencji /. 
8.OPŁATY
Opłata startowa wynosi 30  zł za udział w zawodach bez względu na ilość konkurencji.
Przyjmowanie opłat, weryfikacja i ważenie zawodników, odbędzie się w dniu zawodów na hali sportowej ZSP w Goleniowie w kompleksie FALA w godz. 9.00 - 10.00 przed zawodami.
9.KATEGORIE
Zawody zostaną rozegrane wg. aktualnych przepisów WKF w następujących kategoriach:
 
                kata ind dziewcząt do 9 lat
                kata ind. chłopców do 9 lat
-          kata ind. dziewcząt do    10 - 11 lat,
-          kata ind. chłopców do    10 - 11 lat, 
-          kumite ind. dziewcząt      10 – 11 lat; - 32 kg, + 32 kg 
-          kumite ind. chłopców       10 – 11 lat;   -34 kg, - 40 kg, + 40 kg
 
-          kata ind. dziewcząt do    12 - 13 lat,
-          kata ind. chłopców do    12 - 13 lat, 
-          kumite ind. dziewcząt      12 – 13 lat; - 50 kg, + 50 kg 
-          kumite ind. chłopców       12 – 13 lat;   -40 kg, - 45 kg, + 45 kg
-          kata ind. dziewcząt           14 – 15 lat 
-          kata ind. chłopców           14 – 15 lat,
-          kumite ind. dziewcząt      14 – 15 lat; - 54 kg, + 54 kg, 
-          kumite ind. chłopców       14 – 15 lat; - 52 kg , - 57 kg, + 57kg 
 
Lista Kata obowiązujących na zawodach:
Taikyoku Shodan, Heian 1 – 5 oraz wszystkie kata z oficjalnej listy kata WKF Shotokan i odpowiednio dla innych styli.
Kata indywidualnie:
System pucharowy z repasażami (w każdej rundzie inne kata!!!) – 2 trzecie miejsca. Proszę wziąć pod uwagę umiejętności zawodników.
Kumite indywidualnie:
System pucharowy z repasażami – 2 trzecie miejsca.
Obowiązkowe ochraniacze i napięstniki (niebieskie i czerwone)
Czas walki - 10 – 11 lat -              90 sek.
                          12 – 15 lat -              2 min.
Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci prosimy trenerów o staranne rozważenie umiejętności technicznych wystawionych zawodników. Prosimy również o zapoznanie zawodników z podstawowymi komendami sędziowskimi.
 
10.NAGRODY
W konkurencjach indywidualnych zawodnicy za miejsca I – III otrzymują medale i dyplomy, WOM.
Kluby zajmujące miejsca I – IV otrzymają puchary .
11.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator w uzgodnieniu z Sędzią Głównym zawodów może dokonać zmian w regulaminie.      
Kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem.
W przypadku małej ilości startujących w danej konkurencji  organizator może dokonać połączenia konkurencji.
Ocena punktowa wyników WOM prowadzona będzie w relacji jednostek administracji samorządowej (gmin i powiatów) oraz klubów po zakończeniu zawodów zgodnie z regulaminem WOM. (Dotyczy klubów sportowych i UKS z terenu województwa zachodniopomorskiego).
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 
12. SPRAWY PORZĄDKOWE
Wejście na salę sportową tylko w zmiennym obuwiu sportowym,                                    na sali podczas zawodów mogą przebywać tylko zawodnicy i trenerzy   / kierownicy ekip /.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i porządku, oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za spowodowane przez niego ewentualne szkody, na terenie hali sportowej i w jej otoczeniu. Informujemy, że organizator nie ma obowiązku ubezpieczenia uczestników imprezy. Przypominamy, że każdy klub zgłaszający ekipę do startu w zawodach, winien ubezpieczyć zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 
PROGRAM ZAWODÓW
23.06.2012 r /sobota /
 
 9.00 - 09.45   przyjazd ekip, weryfikacja dokumentów, ważenie
09.45 - 09.55   odprawa sędziowska
09.55 - 10.00   odprawa kierowników ekip
10.30 -    rozpoczęcie zawodów,
do 15.00         - rozgrywanie konkurencji kata i kumite
UWAGA ! ! !       
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń wg. załączonego wzoru.
 
Nazwa Klubu ....................
Gmina ................
Powiat ................
 
Imię i Nazwisko
Data urodz
Wiek
Stopień
Kata ind
Kumite ind
Waga
zawodnika
 
 
 
 
 
 
 
 
Szczegółowych informacji udziela Witold Traczyk  501 089 650 
 
 
EPProjects - Twoj partner w biznesie
Copyright © 2023. Polski Związek Karate - Komisja Sportowa WKF/Shotokan.
XHTML CSS
FS